Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Status – faza: V teku
Začetek: Januar 2021
Predviden zaključek: Junij 2022

Točen naziv projekta: Ureditev območja ob Radulji

Nosilec operacije: Občina Škocjan
Ostali partnerji v operaciji: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Mizarstvo Mojstrovič, Dušan Mojstrovič s.p.

OPIS in aktivnosti v projektu 
(kratko):
Projekt vključuje celostno in trajnostno ureditev območja ob Radulji v Škocjanu pod Metelkovim domom. V okviru novih ureditev bo preurejena dostopna pot, ob njej razgledna ploščad kot razgledišče za druženje in opazovanje okolice. Na travniku ob Radulji bo urejena krožna peščena pot. Ob krožni poti bosta urejeni dve izobraževalni točki: tiha opazovalnica in učilnica na prostem ter stopnice za dostop do Radulje. Narejen bo tudi most čez Raduljo, ki bo namenjen za uporabopešcem in kolesarjem, ki bo omogočil prehod tudi invalidom in vozičkom. Programske aktivnosti operacije bodo osredotočene na izobraževalne vsebine (izobraževanja, delavnice), kakor tudi na izvedbo usposabljanja za interpretatorje ter oblikovanje programa interpretacije območja ob Radulji. Območje ob Radulji bo postalo tudi zelena sprehajalno-rekreacijska površina.

Cilj(i) projekta:

 • urediti površine za dvig kakovosti življenja prebivalcev,
 • ustvariti nova delovna mesta,
 • oblikovati nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma,
 • zagotoviti interpretacijo ohranjanja biotske raznolikosti  in varstva kulturne dediščine,
 • uvesti nove alternativne oblike mobilnosti,
 • oblikovati socialne mreže za opolnomočenje ciljnih skupin,
 • izvajati edukacijske vsebine za mlade in osebe s posebnimi potrebami.

Pričakovani rezultati operacije:

 • celostna ureditev območja ob Radulji v Škocjanu, ki bo z nakupom prenosne izobraževalne opreme v času izvajanja operacije in po njenem zaključku omogočila izvajanje delavnic, usposabljanj, izobraževanj, naravoslovnih dni in oblikovanje interpretacijskih programov za domačine in turiste,
 • izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov,
 • usposobljeni interpretatorji iz lokalnega okolja, ki bodo v času izvajanja projekta in po zaključku operacije izvajali navedene programe za vse ciljne skupine (zagotavljanje trajnosti projekta),
 • večja socialna vključenost skupin z manj priložnostmi (mladi, starejši, invalidi in ostale osebe s posebnimi potrebami) in oblikovane socialne mreže za opolnomočenje navedenih ciljnih skupin,
 • obveščanje širše javnosti s promocijskimi materiali ter novinarsko konferenco in po drugih kanalih.

Podatki o financiranju

13. 12. 2021

UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI

Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Status – faza: V teku Začetek: Januar 2021 Predviden zaključek: Junij 2022 Točen naziv projekta: Ureditev območja ob […]